Category Archives: Art

Mae’r Flamboyant Bus Tour Wedi Derbyn Y Golau Gwyrdd Ar Gyfer Gŵyl Y Gwanwyn.

Mae’r Flamboyant Bus Tour Wedi Derbyn Y Golau Gwyrdd Ar Gyfer Gŵyl Y Gwanwyn.

Dim ond bws sydd angen arnynt yn awr. . . .

Mae’r 3rd Act Critics a Get The Chance yn falch i gyhoeddi y byddant yn trefnu Gŵyl y Gwanwyn a’r Flamboyant Bus Tour sy’n cael eu hariannu gan Age Cymru y Gwanwyn hwn!

Meddai Leslie R. Herman, Cynhyrchydd Y Digwyddiad a’r 3rd Act Critic, “Mae’r Flamboyant Bus Tour yn adeiladu ar lwyddiant y Salon Hot Tub ar gyfer Gwanwyn 2017. Rydym yn cael cryn lwyddiant ac yn cynhyrchu digwyddiadau sy’n herio’r hen ystrydebau wrth heneiddio. Dim ond bws sydd eisiau arnom yn awr!”

Bydd y cyllid ar gyfer Gwanwyn yn fan cychwyn i’r digwyddiad ond er mwyn mynd un cam ymhellach a rhoi’r digwyddiad gwych hwn ar y ffordd, bydd angen i ni ganfod mwy o gyllid er mwyn ariannu cost llogi bws awyr agored am rai oriau.

Dywedodd Emma Robinson, Swyddog Datblygu’r Celfyddydau a Chreadigrwydd ar gyfer Gwanwyn; “Rydym wrth ein bodd yn cefnogi’r prosiect hwn; rhywbeth sydd ychydig yn wahanol ac a fydd yn cwestiynu’r hyn yw heneiddio creadigol gan roi cyfle i unigolion fynegi eu hunain yn y ffordd y maent am wneud hynny. Mae Gwanwyn yn bodoli er mwyn dathlu henaint fel cyfle ar gyfer adnewyddiad, twf a chreadigrwydd a bydd y digwyddiad hwn yn gwneud hynny. Os allwch helpu, dewch i gyfranogi!”

Mae’r digwyddiad wedi’i ysbrydoli gan Flamboyant Bus Tour , The Advantages of Age yn Llundain, sef ei digwyddiad mwyaf llwyddiannus yn 2017. Denwyd sylw’r wasg a’r cyhoedd o weld grŵp mor lliwgar o unigolion, oll yn 50+ yn teithio drwy strydoedd Llundain.

Yn arwyddocaol, yr oedd y digwyddiad yn Llundain yn drobwynt ar gyfer Advantages of Age, nad oedd, hyd hynny wedi cael cyfle i ddod â’i aelodau at ei gilydd yn y fath fodd o’r blaen. Roedd y daith fws yn gymorth i aelodau gydnabod eu bod yn rhan o un gymuned. Yn ystod y daith fws, ffurfiwyd sawl cyfeillgarwch. Mae aelodau’n parhau i gynnal gweithgareddau poblogaidd sy’n dathlu’r gred ar y cyd y gall mwynhad ysbrydol gael ei fwynhau, beth bynnag yw’ch oedran!

Mae trefnwyr digwyddiadau The 3rd Act Critics a Get The Chance am roi cyfle i bobl hŷn yng Nghymru fynegi eu hunain yn eu ffyrdd unigryw eu hunain. Nod y Flamboyant Bus Tour yw bod yn hwyl, yn ystyrlon a chofiadwy. Bydd y bws yn teithio ynghanol dinas Caerdydd ar brynhawn Sadwrn ym mis Mai. Bydd yn teithio ar hyd llwybr penodol er mwyn sicrhau’r gwelededd mwyaf posibl a bydd cyfle i gyfranogwyr dynnu sylw atynt hwy eu hunain ar hyd y ffordd. Bydd y Flamboyant Bus Tour hefyd yn gyfle i herio naratif y cyfryngau ynghylch tyfu’n hŷn ac yn gwahodd cyfranogwyr i ymateb i’r cwestiwn – A yw Heneiddio’n Ffurf Gelfyddydol?

Mae’r 3rd Act Critics a Get The Chance yn rhan o’r rhwydwaith Spice Time Credits. Am bob awr y bydd unigolyn yn cyfrannu at ei gymuned neu i wasanaeth, bydd yn ennill un Credyd Amser. Gall Credydau Amser gael eu defnyddio i wneud gweithgaredd sy’n awr o hyd ac sy’n cael ei ddarparu gan amryw o bartneriaid corfforaethol a chymunedol.

Dywed Anne Marie Lawrence, Rheolwr Rhanbarthol Spice Time Credits De Ddwyrain Cymru; “Mae Spice Time Credits yn falch iawn o allu cefnogi’r Flamboyant Bus Tour ar y cyd â’n gwaith ar Heneiddio’n Egnïol gan ddathlu’r ymglymiad gwych y mae pobl hŷn yn eu gwneud i’n cymunedau ledled Cymru ”

Mae trefnwyr digwyddiadau The 3rd Act Critics a Get The Chance yn awyddus i gydweithio ar y prosiect hwn â sefydliadau sy’n cefnogi dinasyddion hŷn. Mae’r angen am gyllid ychwanegol a nawdd ar gyfer llogi bws yn gwbl hanfodol i lwyddiant y digwyddiad hwn. Apeliwn felly ar gwmnïau bysiau a gweithredwyr bysiau am eu nawdd caredig.

Am ragor o wybodaeth ac os oes gennych ddiddordeb i gefnogi’n gwaith, e-bostiwch Leslie Herman lrhjlrhj@gmail.com

The Flamboyant Bus Tour Gets The Green Light From Gwanwyn

Image Advantages of Age’s Fabulous and Flamboyant Bus Tour, London 2017

The Flamboyant Bus Tour Gets The Green Light From Gwanwyn

Now, they just need a bus…

The 3rd Act Critics and Get the Chance are pleased to announce that they will be organising the Gwanwyn Festival Age Cymru-funded Flamboyant Bus Tour this Spring!

3rd Act Critic and Event Producer, Leslie R. Herman, comments, “The Flamboyant Bus Tour builds on the success of our Hot Tub Salon for Gwanwyn in 2017. We are on a roll, producing creative events that challenge the clichés about aging. Now, we just need a bus!”

The funding from Gwanwyn will kickstart the event, but in order to go the extra mile and get this fabulous event on the road, funding to cover the hire-cost of an open-top bus for a few hours is needed.

Emma Robinson, Arts and Creativity Development Officer. Gwanwyn, comments:-

‘We’re delighted to support this project; something a little different that will pose the question of creative ageing and provide the opportunity for people to express themselves in the way they want to.  Gwanwyn exists to celebrate older age as a time of opportunity for renewal, growth and creativity and this event will provide exactly that: if you’re able to help, please do get involved!’

Image Advantages of Age’s Fabulous and Flamboyant Bus Tour, London 2017

The event is inspired by Advantages of Age’s Fabulous and Flamboyant Bus Tour in London, which proved to be their most successful event of 2017, and which drew attention from the media and the general public who were encouraged to see such a wonderfully colourful group of men and women aged 50+ as they travelled through the streets of London.

Significantly, the London event proved to be a turning point for Advantages of Age which, until then, had not had the opportunity to bring together their members in such a way. The bus tour helped members recognize that they were part of one community. During the bus tour friendships were formed. Members continue to hold popular activities that celebrate a collective belief that spirited enjoyment can be had at any age!

The 3rd Act Critics and Get the Chance event organizers want to give older people in Wales the opportunity to express themselves in their own unique way. The Flamboyant Bus Tour aims to be fun, meaningful and memorable. The bus will tour Cardiff City Centre on a Saturday afternoon in May. It will travel along a set route to ensure maximum visibility and participants will ‘strut their stuff’ along the way. The Flamboyant Bus Tour will also be an opportunity to challenge the media narrative about getting older, and invite participants to respond to the question, Is Ageing an Artform?

3rd Act Critics and Get the Chance are part of the Spice Time Credits network, for every hour that an individual contributes to their community or service, they earn one Time Credit. Time Credits can be spent accessing an hour of activity provided by a range of corporate and community partners.

Anne Marie Lawrence, Spice Time Credits, Regional Manager, South East Wales, comments, “Spice Time Credits are delighted to be supporting the Flamboyant Bus Tour in conjunction with our work on Active Ageing and celebrating the fantastic contribution that older people make to our communities all across Wales” 

The 3rd Act Critics and Get the Chance event organisers are keen to collaborate on this project with organisations that support older citizens. Vital to the success of the event is our need for additional funding and sponsorship to hire a bus, with a particular shout out to bus companies, coach operators for sponsorship in kind.

For more information and if you are interested in supporting our work, please email Leslie Herman, 3rd Act Critic and Event Producer lrhjlrhj@gmail.com

Breaking Out of the Box 4: ‘Wales: a Diverse Nation?’ by Emily Garside

The fourth ‘Breaking out of the Box’ symposium- a series of events to discuss the issue of diversity in Welsh Arts, took place at Theatre Clwyd on 16th February. Subtitled ‘Wales: a Diverse Nation?’ An access symposium’ the focus of the event centered on the question of how diverse are we, and what can we do to change things?

Opening the event was Nick Capaldi, Chief Executive, Arts Council Wales.  He spoke about the history of the Arts Council and Diversity- citing reports from as far back as the 90s into the issue.  He acknowledged the responsibility as  a publicly funded organisation towards diversity:

Capaldi also noted the need to do more to reach communities and the idea of ‘changing hearts and minds’. While this contribution from Arts Council Wales was welcome, and well intended it was let down by a lack of representation from the organisation throughout the day. The focus of the day around galvanising towards action, having an engaged representatives from the Development teams at ACW could really have helped the organisations present to make practical steps in their next projects towards diversity. We all know ACW funding is at the heart of the work made in Wales, and a level of practical support and real engagement on the day from the organisation would have made a huge difference to what could have been achieved. While Capaldi’s support was welcome, and his words supportive, it felt like a missed opportunity from ACW.

Following Capaldi, my own talk. Which focused on turning questions back on the audience to reflect on for the day.

Reflecting on the discussions already taking place, a call to keep talking and keep fighting through these issues

As hoped this provocation moved into an engaged discussion about the many areas that need addressing- from programming to the access needs of audiences.

Following a break we heard from Jamie Beddard, one of the UK’s leading disabled theatre practitioners,  Jamie talked through his experiences as a disabled performer.

Jamie’s experiences, and the video clips he showed of projects in England he’s been a part of showed that the sky literally is the limit for what can be achieved.

Jamie was part of a couple of amazing circus projects where disabled performers worked alongside able bodied performers with no  barriers or prejudice around what they were or weren’t expected to do. That this kind of work is possible can be an example for companies in Wales to aspire to.

Keen for the day to have some practical take-aways there were two workshops on accessibility led by Elise and Beth from Taking Flight Theatre Company. Elise took people through some simple steps to make a rehearsal room more inclusive, while Beth talked through making accessible marketing materials.

These practical elements were a really useful element of the day for the group-providing some tangible next steps that are relatively easy to incorporate and help slowly change the nature of diversity and accessibility.

Finally, the last two provocations of the day. Michele Taylor, Director for Change for Ramps on the Moon and critic Jafar Iqbal. Both proved to be a rousing call to action. Michele punctuated their talk with the repeated phrase ‘Seriously are we still talking about this?’ Sharing her frustration but also experience in creating active solutions through ‘Ramps on the Moon’ this was a non-nonsense call to get things done. And one which also called out well meaning sentiment with again, a call to concrete action.

Challenging all of us on everything from our choice of language to what we believe to be exclusivity Michele provoked passionate discussion about how we really enact change. There was also a clear desire from the room to mimic the ‘Ramps on the Moon’ initiative in Wales.

Finally Jafar Iqbal  talked about the lack of change we’re experiencing in Wales. Criticizing those at the top for a lack of action while others repeatedly shout for change.

Drawing on his own experience as a British Asian, Iqbal has often wondered if he’s in a room to ‘tick a box’ but is also conscious that he’s benefited from that in his career. And despite personally benefiting, being conscious that this approach isn’t good enough any more.

Acknowledging the recent controversies in Wales,  Iqbal talked about the need to change being felt across the sector, but a lack of action being taken. And actually giving us a fairly simple way to start solving these issues:

Further discussion in the room, following this final clear provocation was to that end- the time for talking (and social media debate) has passed and it’s time for action. The very clear notion however, was that this needs leadership. And that is something the movement for diversity in Wales is lacking. Not from those engaged in the arts, but from those organisations with the power and scope to be really influential in making change. And this remains a frustration.

Despite continued frustrations, it was a galvanizing and productive event. Connections between organisations developed during discussion and networking time and there seemed a real commitment to move forward from the event with a new sense of purpose.

Let’s hope that soon an event won’t be asking the question of Diversity in Wales but simply celebrating it instead.

The event was organised by Hynt, Creu Cymru and Taking Flight Theatre with support from Arts Council Wales. 

More information about Ramps on the Moon and the work they have done to date can be found on their website.

Emily Garside

Review The Shape of Water by Jonathan Evans

 

(5 / 5)

 

The Shape of Water’s greatest accomplishment, beyond getting made, surpassing looking as great as it does on a mere nineteen and a half million dollar budget, exceeding it’s relevant themes of acceptance in this troubled time is it’s effectiveness in executing it’s truly bizarre premise that could so easily be ridiculous or plain weird. It most certainly succeeds in the other categories but the fact that it made a concept that if it was written down or told to you, you’d probably have to hold back a smile or may think about hitting the panic button.

Guillermo Del Toro has proven himself to be one of the great living filmmakers. His works are unique in concept, meticulously thought out and lovingly brought to life which makes all have elements of, if not entirely, masterpieces. What he does here is craft an adult fairy-tale by staying true to who he is and at the same time bravely treading unfamiliar ground.

The tale begins long ago in a place far far away (at least to some), the 1960’s in Baltimore. We see a room submerged in water and a voice tells us that they’re not even quite sure how to go about telling this story, seems appropriate. In the room floats a sleeping woman that wakes from her dream, she is Eliza Esponito, she is a cleaning woman in a government facility and is mute. She enjoys movies, music and lives her hum-drum life opposite her neighbor Giles (Richard Jenkins) one day after another, until…

A water filled tank is wheeled into the facility, the water shifts and a noise can be heard from it, Eliza taps the glass and a webbed, clawed hand reaches out. What they have in there is a creature from the Amazon that is a hybrid of man and aqua creature. It was a struggle for Colonel Strickland (Michael Shannon) to get it there and he takes a noticeable bit of joy in taking a cattle prod to it. Eliza’s curiosity gets the better of her and she sees the specimen in it’s room. Where some would stay away or cower she offers it a boiled egg and when it roars she stays and looks at it directly.

Sally Hawkins has to be mute for the entirety of the movie, she does sign language which is accompanied with subtitles and sometimes has someone next to her to speak out what she’s signing. But the truest communication comes from her. Words couldnt due justice to the emotion she is able to convey through her eyes, a twitch/raising of the eyebrows and the un-comfort in the way she hides away. It is the truest mastery of the art of acting to convey all of the emotions her character goes through from fear, to humorous, to her heart breaking in-front of us.

The amphibian creature is one of the great monster creations that has ever been in a movie. It’s design is familiar if you’ve seen Creature From The Black Lagoon, or even Abe Sapien from Del Toro’s Hellboy, a humanoid with webbed joints and fins, but the detail that has gone into the painting and sculpture of it distinguishes it and elevates it to a masterpiece of a character. These days it would probably be an entirely C.G.I. but this is a practical creation of makeup and prosthetic’s (with a little C.G.I. to help). However, design and makeup can only take you so far, what truly brings it to life is the man underneath it all. Doug Jones has built his career on being under makeup and embodying all kinds of creatures. With this creature he has to be a curious child, a sad victim and a macho leading man. This marks the sixth time he has collaborate with Del Toro on a project and they are clearly one of the great actor director pairings.

Shannon is here as the tall, white, chiseled American man. If he was playing this role during the time it is based he would undoubtedly be the lead. Saving the poor helpless woman  from the terrifying foreign creature and serving as the ideal American specimen. However that idol was built on a lot a racism and narrow-minded Christian ideals of the time. So he is an exaggeration, though probably pretty accurate representation of what such a man would be like, racist, misogynistic and a narcissist to boot. He is the most absolutely detestable and frightening villain since Del Toro’s Captain Vidal in Pans Labyrinth.

Now for the part where it certainly becomes unconventional, the two begin to fall in love. Yes, most certainly a case of Beauty & The Beast. Unless every facet of the movie was on board and sincere to the premise then this would topple quickly and might just be regarded as one of the best shot absurd comedies. But through interactions and gestures we see two beings that are hated or unwanted from the world they find themselves in and by being together find they’re complete. The other characters certainly make a few moments about how this isn’t exactly normal, but when they see genuine love, who are they to deny it.

Alexandre Desplat composes a sweet, gracefully score that is infused in classic love songs of the time period. It is a warm score that played for that special someone that when you dance together, only the two of you work in that way. Also throughout are a few older gems that perfectly contextualize the theme and relationship.

Dividing the two perspectives are the two main colors of the movie, teal and red. Teal is coated throughout the facility and the cars and other pieces that are meant to represent the modern world, it is a new age and everyone is going crazy about the future. Red is used for romanticism and of course love. Like the clothes Eliza wears when she is so happy to be with the one that makes her feel complete, or the seats of the movie theater, a place she loves to go. Along with the rest are a plenty of other rich colors like amber, deep browns, cream and a few true blacks for contrast to make the image pop.

This, like La La Land and Baby Driver before it has love at it’s center. They area all movies that are about and were created through love. Movies that tell their tales about the pursuit and power of the greatest emotion we have and the three creators behind it that are so in love with movies themselves that pay homage to others that have inspired them but also make something entirely their own.

In the nineteen sixties in America they were all ready to head to that bright future, now we are living in it and an artist creates a work that shows the flaws in the past that at the same time highlight struggles we are dealing with now and has made something for all time. At it’s center is a tale about looking on something that others might cower at or hate but seeing the beauty and together love can overcome anything.

Jonathan Evans

 

Review Red Bastard : Lie With Me, The Vault Festival by Hannah Goslin

(5 / 5)

Bouffon : A theatre concept that is unique, niche and rarely seen in contemporary theatre. Red Bastard could easily be said to be the father of this style.

As a student studying performing arts 5 years ago, I was introduced to Red Bastard and fell in love with not only him but Bouffon – a type of theatre where a character who is misshaped and says the things no one should ever say, it is shocking, hilarious and fantastic. Not for those who are too PC!

Lie With Me is Red Bastard’s second show. This time he takes on love, and asks the questions we are all scared to ask and think about – What counts as cheating? What even is love? And pointing out that we all LIE.

Red Bastard uses 3 alter egos – Red Bastard is the devlish and mysterious figure who gets off on our lies, our infidelities, our animal instinct. Eric is the performer – he almost does not agree, he is apologetic and horrified by Red Bastard. And finally a man with no name, who just wants love and to be loved – he’s respectful, giving and rounds up the show with a wonderful soulful ending.

Red Bastard moves across our stage, like a little round devil ; licking his fingers as he enjoys our lies like a delicious cake, miming making sandwich’s, cutting deserts, and filling his evil belly with it. You cannot help but laugh at this but admire his precision in his movements; his known movement of walking and rubbing his misshapen body as he speaks to us is almost like a star struck moment to us fans.

It is unclear how planned and how much improv he uses – he interacts with us but seems to be ahead of us all. This shows true skill as a performer that we know he cannot possibly predict all the infinite options that can come from the audience, but he is so precise and perfect that he takes it in his stride and reacts perfectly every time.

Red Bastard is a hero of mine and he did not disappoint. A well researched performance, he has no qualms, fears or want to not offend, to not tell us what we are thinking, and makes us come away contemplating what life really is, whilst our stomachs hurt from laughing so much.

Hannah Goslin

 

 

Review Coco by Jonathan Evans

 

(5 / 5)

 

Pixar’s Coco reminds us that this studio and the people working in it are creating some of the best, all ages animation out there right now and for years to come. That they are able to take colour and sounds and manipulate them to craft a journeys and characters that invoke laughs and tears within us.

Opening the movie is a story of a family told to us through the visuals of cut-out flags. So the visuals and information is very clear and smoothly delivered. It begins with a father, his wife and their child living their lives, the father wants to live his life of playing music for the people, so he leaves his wife and daughter. The mother doesn’t let this get her down so she becomes a master shoemaker and bans all music from her life, which becomes the way of her family.

The mother passes on and she is remembered for their Day of The Dead. The daughter remains as the very old Coco (Ana Ofelia Muruia, who the movie is named after), she doesn’t register much and mostly just sits in her wheel-chair. The head of the family is definitely the grandmother (Renee Victor). Everyone in the family is committed to the craft of making shoes and remembers their dearly departed loved ones, except for their great-great grandfather who abandoned them. But the youngest in the family Miguel (Anthony Gonzalez) loves music and wants to spend his life playing guitar and idolizes the deceased musician Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt). Miguel loves his family but also loves music and wont feel complete if he doesn’t pursue it. Going against his families wishes he enters a music competition, his grandmother smashed his guitar so he needs to find another, he sneaks into Ernesto’s memorial to use his, being that tonight is the Day of the Dead with one strum of the guitar Miguel is transported into the perspective of the dead.

Now his quest begins to find a way back to the land of the living before the sun rises, because if he doesn’t get out before then he’ll be stuck there forever. Through his journey he acquires companions (which must happen), there is Hector (Gael Garcia Bernal) a spirit that wants to get to the world of the living to see his daughter one last time and Dante a street dog that serves as his animal guide.

To say that the movie is well animated and the textures are convincing almost seems like a given. It’s Pixar, they’ve never delivered a movie that is lackluster in terms of the visual technology. As the years proceed the technology develops the graphics become sharper and sharper. What is more important than the mere sharpness of everything is the way it is used to clearly express emotions. They way you see a character’s face have an emotion clearly expressed and then it turns to something else shows an understanding on how to convey it to an audience.

Michael Giacchino creates a rousing Latino based score. Filled with trumpets and acoustic guitars.

I wont ruin anything but he does something were a song gets played again in different context and it is a masterful use of tone. I did find it ironic that there was a musical score playing over the scenes with the family, perhaps it would be better if the scene was completely without music while with the family.

Being that the majority of the movie takes place in this land and the people in it are skeletons they truly show their ability to work within limitations. I do feel a bit weird seeing skulls express, because they cant, because of their bones. But I digress, they get a vast amount of different character designs from skulls having them all shaped differently, they have a distinctive movement and pose and work in just about all the physical jokes you can out of skeletons, jaws dropping, eyes popping out, limbs being pulled off etc.

This movie comes out so close to The Book of Life. However this also goes to show how movies can distinguish themselves from merely the concept stage.

I have seen my share of movies and am aware of most of their tricks and the way things unfold. I don’t consider myself the hardest to please but I’m not the easiest of targets. However if a movie truly invokes a reaction from me then it means it has indeed done it’s job. In this movie I laughed an appropriate amount, was rather awed by the visuals and when it got near the end I did indeed shed tears (twice). This is a sign of the movies effectiveness and sincerity with it’s material.

Coco is the story about the love from your family, perusing your goals despite the odds and living your life so that the ones that remain when your gone have something to remember. No other culture exists that is about embracing what life has to offer while being aware of it’s inevitable end, so while were all here, lets make it worth it.

Jonathan Evans

 

Looking ahead in 2018 Culture, Creativity and Change!

In this article we look forward to a range of cultural highlights in 2018. Thanks to all of the creative artists involved for their own personal response.

Connor Allen, Actor and Playwright

I would have to say that one cultural highlight for 2018 that I cant wait for is Dennis Kelly’s Girls and Boys at The Royal Court directed by Lyndsey Turner. Last year I had the pleasure of watching Hamlet directed by Lyndsey Turner and it was breathtaking. So her vision partnered with Kelly’s writing can only bring great and spectacular things (hopefully!)

One for me closer to home is to see what brilliant work National Theatre Wales bring out for the anniversary of the NHS.

My personal hope for 2018 is to get my play about homelessness I have been writing, funded and performed. that would be a massive personal achievement for me.


Meredydd Barker, Playwright

I don’t plan because I like to wonder in the morning what I’ll go and see that night, but as far as theatre in 2018 is concerned, Owen Thomas’ The Wood at The Torch, Lisa Parry’s 2023 at Chapter and Maxine Peake in Beckett’s Happy Days at The Royal Exchange; those three in a very crowded field along with hoping for surprises in Edinburgh come August.

In contemporary art – whatever that means – Ragnar Kjartansson is at the National Museum Cardiff with a new performance piece (co-commissioned with Artes Mundi) called The Sky In The Room. It is a piece which will be played by a revolving roster of organists and sounds beautifully bonkers.

At some point this year I will see The Idles live because they want us to, as they say, “dance and laugh and sing in the face of adversity.” 2018 is going to need them and their beautiful clamour.

Rachel Boulton, Artistic Director, Motherlode Theatre

It seems like 2018 is going to be another great year for new theatre in Wales. Having seen a development stage of Cwmni Pluen’s next show, I’m really looking forward to seeing a final production from them this autumn. Pluen has a definitive performance style which I’m always excited to see. They’re also working in collaboration with charities during the development of the piece which I think sets a great precedent for future companies making new work. I also can’t wait to see National Theatre Wales’ Love Letter to the NHS. While the NHS is under siege from; medical companies charging them a fortune for treatment; government cuts; surgery closures; and an all time waiting list high; it’s important more than ever to support and celebrate our National Health Service in face of adversity.

My personal hope for the year is to successfully tour Motherlode’s next production Exodus. The piece was developed in Aberdare with generous support from our long term collaborators and co producers RCT Theatres and will be part of their year long 80th birthday celebrations, which includes lots of new work by exciting artists. Exodus is also supported by Creu Cymru, Bristol Old Vic, Night Out Wales and Chapter, touring to 12 venues across Wales before running in London. Gulp… I just hope we pull it off!”

Matthew Bulgo, Actor and Playwright 

I’m really looking forward to seeing Louder is Not Always Clearer from Johnny Cotsen in February. I was disappointed to miss the work-in-progress of this as part of Experimentica last year so I’m glad I’ve got a second chance.

Elsewhere, I’m really looking forward to catching The Birthday Party (one of my favourite plays) in the West-end which has a stellar cast including Toby Jones and also The Twilight Zone from American playwright Anne Washburn which is at the Almeida. Later in the year, I’m really looking forward to catching Eyam at Shakespeare’s Globe which has been written by the very talented Matt Hartley and is being directed by Wales’ own Adele Thomas.

Gareth Coles, Voluntary Arts Wales Director / Cyfarwyddwr Celfyddydau Gwirfoddol Cymru

Recently I’ve been losing myself in the acoustic EPs of the guitarist Yvette Young who also writes and performs with the band Covet. She will be releasing a piano EP early this year, and having heard some snippets, I can’t wait to hear the whole thing.

On a personal creative note, I’m hoping to develop my drawing this year. I seem to have spent most of 2017 hurriedly sketching, but having developed the habit of drawing daily, it’s time I started working on some longer and more thoughtful pieces. I have also just started playing the piano again after many years’ hiatus, so I’m hoping my rusty playing will become slightly less objectionable by the end of the year.

Simon Coates, National Theatre Wales’, Head of Creative Development

Jonny Cotsen with Mr and Mrs Clark producing and touring Louder is not Always Clearer, a project I had the pleasure of supporting the development of in its early days with NTW.

Festival of the Voice in June for more incredible vocalists and a no-holds-barred look at the power of the voice. As well as our own NHS70 Festival of course, Theatr Genedlaethol Cymru’s Nyrsys by Bethan Marlow marking the 70th anniversary of the NHS.

The Terra Firma Spring Tour by NDCWales including the mesmeric Tundra by Roy Assaf. EXPERIMENTICA Festival at Chapter will back again for another year of live art from all over the UK and further afield in April.

And finally I am hoping to make it along to Abercych to join one of their experimental Twmpaths with Simon Whitehead and his collaborators.

Geoff Cripps, Board Member, Theatr na Nog, Creu Cymru and musician with Allan y Fan

The Cultural Events in 2018 that I am already booked into and greatly looking forward to seeing starts on Saturday 6th January with a visit to The Old Vic to see Rhys Ifans as Scrooge in the acclaimed production of “A Christmas Carol.” Just a few days later and we are off to the Bristol Old Vic to rendezvous with Emma Rice’s “The Little Match Girl”.

At the end of January I am delighted and privileged to return to Glasgow as one of the 180 delegates to Showcase Scotland – a very important element within the world’s greatest mid-winter music festival. The five days I will spend here will definitely kick away any lingering vestiges of mid-winter blues! Don’t know yet which artists I will see/hear in total but I am pleased that in the festival’s 25th anniversary year the Showcase Scotland partner is Ireland. Still hoping that one year Wales will create something of lasting value like this event which has had such a powerful impact on the development of Scottish Artists in an international setting.

Later in March I will definitely be re-visiting one of my favourite productions of 2017 – The Old Vic’s “Girl From The North Country” – now transferred to the Noel Coward Theatre in the West End. Go see it if you think Bob Dylan is a genius, go and see it if you don’t know what all the fuss is about and marvel at what Conor McPherson has concocted.

Encouraged by my own top management I am looking forward to seeing two inspirational dance productions at the WMC in April from Birmingham Royal Ballet and May from Sir Mathew Bourne’s New Adventures.

I have yet to pick what to see closer to home in the valleys but am looking forward to visiting RCT Theatres, The Borough Theatre and Blackwood Miner’s Institute on several occasions during the year.

My personal hopes for 2018 include doing my best to ensure that Theatr na nÓg builds on the great achievements of 2017, that Creu Cymru continues to be the essential organisation for the theatres and arts centres of Wales and, on a real personal note, that my band Allan Yn Y Fan have our most successful concert ever in Blackwood Miner’s Institute on 28th March!

I am sure that every other contributor will make their feelings known about “Brexit”, “POTUS”, the “Maybot” etc. etc but I am deliberately trying to keep this light-hearted.

Let’s hope that despite everything the Arts In Wales continue to deliver life-changing experiences, uncover nascent talent, connect more deeply with their communities and audiences. Finally I hope that BBC Wales finally delivers a year-round coverage of the Arts In Wales.

Dr Branwen Davies, Playwright

My Cultural highlights for 2018 so far are:

Theatr Geneaethol’s Y Tad

Pirates of the Carabina’s Relentless Unstoppabble Human Machine at Pontio Bangor January 16th-21st

Dirty Protest’s Lightspeed from Pembroke Dock by Mark Williams touring Wales in April and May

V&A’s Frida Kahlo Making Herself Up exhibition opening in June 2018.

My personal hope is to be continued to be inspired and surprised by writers and artists pushing boundaries and creating work that moves me and reminds me what it is to be human.

Peter Doran, Artistic Director, Torch Theatre Company

On a personal level, I’m really looking forward to directing our next production, The Wood by Owen Thomas; its always exciting to tackle a new piece of writing, one never really knows if it will quite come off as expected or hoped. Giving the success we had with Owen’s last play Grav (shortly to go to New York), we have high hopes but we know that there’s a great deal of hard work in front of us. I’m also working on it with two actors, whom I’ve never directed before (Ifan Huw Dafydd and Gwydion Rhys), so that gives an extra frisson.

Elsewhere, I always look forward to Vamos coming to the Torch; Vamos are a full mask company who do wonderful work, this season they are touring a piece about the war in Afganistan called A Brave Face, one to look out for. I loved Liverpool Everyman’s repertory season last year and I’ll be interested to see if the second season is as successful – A Clockwork Orange sticks out as a highlight for me.

NTW are coming to Pembrokeshire with The Tide Whisper – theatre in a boat off the Pembrokeshire Coast; you won’t get a better or more dramatic backdrop, let’s hope they compliment each other.

My personal hopes? That the true value of art and culture is appreciated and not seen as the icing on top of the cake. It’s not a commodity that can take it’s stand in the market place and compete; it has to be nurtured, supported, fed – if not, it will wither away and die.

Tom Goddard, Artist and Criw Celf Coordinator

In a time when Netflix is elevated to the role of religion, Shezad Dawood’s Leviathan satisfies our obsession with marathon box set watching, with this ten part film series. First at last year’s Venice Biennale and the series continues now at Mostyn, Llandudno in March.

Cardiff’s James Richards, who represented Wales in Venice last year, will be bringing Music for the Gift back home to Chapter opening at the end of February.

Ragnar Kjartansson, Artes Mundi 6 nominee, will return to Wales to present a brand-new performance piece, The Sky in a Room which will feature a series of revolving local organists performing the 1959 hit song “Il Cielo In Una Stanza” (The Sky in a Room) on the 1774 Sir Watkins Williams Wynn organ.

Chapter’s Experimentica, will roll into town again in April and is always guaranteed to raise a smile and challenge in equal measure with a real range of refreshing voices and ideas from the world of live art.  NS Harsha, Artes Mundi 3 winner, will return to Wales at Glynn Vivian in Summer 2018 presenting screening printing, installation, sculpture and drawings.

Glynn Vivian will also be opening late once a month offering performance, music, workshops as well as curatorial opportunities for young people.

Simon Harris, Playwright and Director of Lucid 

It would be a bit matey of me to select 2018 highlights from Wales, so the two things outside of Wales that I’d really like to see are Chris Goode’s staging of Derek Jarman’s Jubilee which has been at the Royal Exchange n Manchester and is going to the Lyric Hammersmith. Because punk’s not dead. The other is Dead Centre’s new production at the Schaubuhne of Shakespeare’s Last Play – partly to see the work and partly to go to Berlin as I’ve never been there and I’d like to go before the world ends.

I’m a little overwhelmed by how far away we are from how I’d like things to be in 2018. There’s so much to do in so many areas, it would be easy to give in and give up. But I’m drawn to some of the determined spirits out there and so my main hope for the sector is that we move to a more productive, more innovative, less hierarchical approach to making work. I would like to see some of the fake differences between Arts Council Wales portfolio and the remaining group of artists and companies done away with. I’d like to see individuals and companies allowed to apply for larger sums and for more extended periods of work, instead of one-off projects. Most of all I’d like to some vision that can lead to the release of the amazing potential of artists in Wales and their work. Oh, and a bit more honest dialogue and a lot less self-referential, self-congratulatory bulls**t.

Steffan Jones-Hughes, Director Oriel Davies

There’s so much exciting art to see in 2018!

January sees Nova open at Aberystwyth Arts Centre. An exciting exhibition of young contemporary artists originated by the Royal Cambrian Academy. Look out for inaugural award winner Paul Eastwood, and also Catrin Menai, Rory Duckhouse, and AJ Stockwell. Aberystwyth Arts Centre- 25.1-1.4 2018

February I can’t wait to see The Sky in a Room by Icelandic Artist, Ragnar Kjartansson. The exciting performance will see a series of revolving organists performing the 1959 hit song “Il Cielo In Una Stanza” (The Sky in a Room) on the 1774 Sir Watkins Williams Wynn organ, and will run from 3 February to 11 March at National Museum Cardiff.

Photographer Mike Perry’s exhibition Land/Sea opens at Mostyn, Llandudno in March and the Ffotogallery tour continues to Aberystwyth Arts Centre.

April: the moment everyone in Wrexham has been waiting for: The opening of Tŷ Pawb, the new galleries and market and cultural centre with Dydd Llun Pawb and the launch of “Is this Planet Earth?” curated by Angela Kingston and touring later in the year to Aberystwyth Arts Centre.

June sees The Oriel Davies Open inviting artists from Wales, UK and internationally through Open Call to show work. I’m on the selection panel along with Jane Simpson (artist & Director Galerie Simpson), Matthew Collings (writer and curator), Sacha Craddack (curator and writer. TBC), and Alex Boyd Jones, Curator OD. Oriel Davies Open 2018 23 June – 5 September.

In July Liverpool Biennial is back for a tenth edition with Beautiful World, where are you? Artists and audiences can reflect on a world of social, political and economic turmoil. Liverpool Biennial 2018  Beautiful world, where are you? 14 July – 28 October

The first week of August is always set aside for Y Lle Celf at The Eisteddfod Genedlaethol Cymru held this year at the Senedd, in Cardiff Bay

September at Oriel Davies Legion Projects (artist-curators Matthew Hughes and Una Hellewould) will explore witchcraft through curation of a group exhibition, inviting a diverse set of contemporary artistic practices to respond to key ideas around witchcraft.
Witchcraft project Oriel Davies 15 September – 7 November

October sees the opening of Artes Mundi 8 at the National Museum in Cardiff

My personal hopes are that 2018 will be a time of unleashing potential, harnessing prosperity and celebrating the power of community within society.

Paul Kaynes, Chief Executive Officer, National Dance Company Wales

Firstly the home team: NDCW are about to set off on our long Spring tour taking in all of Wales, the UK, Austria and Germany with works by Resident Choreographer Caroline Finn (in Cardiff you have another chance to see her beautiful, haunting FOLK) and the mesmerising Tundra by Marcos Morau – already an international hit. Later this year watch out for a contemporary dance-opera we’re presenting with Music Theatre Wales in October/November. It’s a beautiful work.

But what else? Artist James Richards’ mysterious work for the Venice Biennale last year is coming to Chapter in February and I’m interested in seeing again his exploration of hidden gay histories. Our former dancer and choreographer, Matteo Marfoglia, makes rich work of personal histories full of emotion and surprise, so I’ll be there for any performances. And I’ve already got my tickets for the RSC’s Cicero plays (Imperium) based on Robert Harris’s wonderful books, for WNO’s Don Giovanni in February and BBC NOW’s concert of work by Messiaen and Debussy in March. I’ll have to travel to London to see Ballet BC’s Emily Molnar new work based on works by Emily Dickinson and Jeanette Winterson: sounds intriguing. There’s a new Kate Atkinson novel coming up (always worth it) and a film adaptation of Sarah Waters’ creepy A Little Stranger. 2018 seems like it’s going to be a great year, at least culturally! Politically, all bets are off.

Angharad Lee, Theatre Director, Educator, Facilitator and Lecturer.

Cultural Highlights 2018:

2018 London International Mime Festival. Anything and everything that is shown here. Go go go…..

Personal hopes for 2018:

To finally see every organisation in Wales tackling all barriers to access, rather than relying on one or two  organisations. Saying this, we have to upskill those creating the work at grassroots level for this to be achievable, so I hope to see lots of money being ploughed into this.

I hope my production of the musical The Last 5 Years comes to fruition and tours Wales Autumn 2018 as this has access at its heart and supports BSL as a culture.

I look forward to seeing our Opera Bites event expanding a little as well as some exciting developments with our 10 Minute Musicals project come to fruition. We have a sharing of this work at Millennium Centre, February 25th, Blackwood Miners Institute, February 27th and then we are sharing it at Focus Wales 2018 which is hugely exciting for this project and all the artists involved.

There is a piece I started to develop last year with Eddie Ladd based on Rapture by Carol Ann Duffy which we hope to pick up this year. It’s a piece very dear to me therefore I hope we make this work for us. Building in this there may be another exciting collaboration with Eddie in the pipeline. Watch this space. Our work compliments each other wonderfully.

I hope to see more of my daughter this year, drink less rose wine and get back into the gym at more regular intervals. I am also hoping to renovate my kitchen and become a better cook!! I have also vowed to explore the landscape I live within this year and reconnecting with nature a little.

Bethan Marlow, Writer

2018 feels like a fresh year. There’s a lot of courage in the air, people are standing up and shouting out, dirty secrets are no longer protected and new manifestos are being drawn. I’m crossing all my fingers that this also means that we’ll see fresh and courageous cultural activity all over Wales in all languages.

Some things are already drawing my attention like Mr and Mrs Clark’s “Louder is Not Always Clearer” with Johnny Cotsen

NTW’s Sisters and Common Wealth’s “Radical Acts”. I’m excited that this year promises a lot of developmental support for creatives both new and established with National Theatre Wales’ “Creative Development” and Theatr Genedlaethol’s “Theatr Gen Creu”. And speaking of change, I’m very excited to visit the Eisteddfod Genedlaethol this year with it’s new experiment of having no boundaries which will hopefully create a welcoming and inclusive environment for all of us living in Wales.

I hope we all, and I’m very much including myself here, have the courage to dig deep and create what we need and want to create this year. Not what we think people will go and see or what we think will tick funding boxes but what our guts are screaming for us to make.

David Mercatali, Associate Director, Sherman Theatre

I am hugely excited to be working with the fantastic Welsh writer Katherine Chandler and the next generation of acting talent on the world premiere of Buddy. The play is part of NEW:2018 and is a co-production between RWCMD and Sherman Theatre.My wish for the New Year would be for anyone living in Cardiff who hasn’t been to the theatre yet to give it a go!

Michelle McTernan Actor and Playwright

I’m looking forward to so many cultural delights during 2018. It starts with an R&D for my first play “Bruises” which won the Script Slam at Pontardawe Arts Centre. Then my husband Christian Patterson opens at The Donmar Warehouse in “The Way of the World”. So I’ll be off to London where I hope to take in a few more plays. Here, I’m also looking forward to seeing The Wood by Owen Thomas, Nye and Jenny by Meredydd Barker and Dublin Carol by Conor McPherson at Sherman Theatre.

My personal hopes for 2018; In light of the funding threats to my local arts centre at Pontardawe, I hope that the people who make these detrimental decisions recognise the importance of the arts and their effect on our wellbeing. I hope that communities begin to make more use of all local arts centres and that artists and creatives have the freedom and funding to encourage and inspire those that are blind to its relevance in our society today.

Sharon Morgan, Actor and Writer

Dwi’n edrych ymlaen i weld Y Tad, cynhyrchiad diweddaraf y Theatr Genedlaethol gan Florian Zeller, cyfieithiad Geraint Lovgreen ( Ar daith 21 Chwef-16 Mawrth) gyda Dyfan Roberts yn y brif rhan. Cychwynnodd Dyfan a minnau’n gyrfaoedd gyda’n gilydd nol yn 1970! Hefyd cynhyrchiad Theatr Pena – Women of Flowers gan Sion Eirian ar ol Saunders Lewis (Ar daith 1 Chwef-9 Mawrth) gyda’r anhygoel Sara Lloyd Gregory fel Blodeuwedd. Dwi am fentro i Pafiliwn Bont ar gyfer ail-gread sinematig a barddonol Mike Pearson a Mike Brookes wrth iddyn nhw gychwyn ar brosiect tair blynedd gyda NTW o dan y teitl The Storm Cycle gyda Nothing Remains The Same (15-17 Chwef), a mae nhw’n addo seddau dan do! A tan gwyllt! Mewn cynhyrchiad amserol am ieithoedd lleiafrifol bydd Theatr Gwalia yn cyflwyno Inheriting The Gods Carmen Stephens am berthynas rhwng bachgen ifainc o lwyth y Wampanoag a Cymraes, a mae’r anhygoel Dirty Protest yn dathlu ei penblwyddd yn ddeg oed gyda drama Mark Williams Lightspeed from Pembroke Dock(Ar daith 4 Ebrill- 5 Fai)

Mae son bod cynhyrchiadau newydd ar y gweill gan Mercury, Neontopia a Triongl, a gobeithio bydd Na’Nog yn atgyfodi Nye and Jennie gan i mi ei fethu yn y Metropole yn Abertileri,a pwy a wyr pa ddanteithion daw i’n diddanu pan ddaw’r Eisteddfod i Gaerdydd ym mis Awst.

O’m rhan fy hun mae gen i brosiectau gyda’r Theatr Genedlaethol, Na’Nog, Theatrau RCT a Canoe a dwi’n gobeithio bydd fy sioe un menyw am Rachel Roberts (Yn Gymraeg) yn digwydd o’r diwedd!

I am looking forward to Theatr Genedlaethol’s latest production Y Tad ( Le Pere) by Florian Zeller trans. Geraint Lovgreen (Touring 21 Feb- 16 March) with Dyfan Roberts as the father. Dyfan and I began our careers together back in 1970! Also Theatr Pena’s production Women of Flowers by Sion Eirian after Saunders Lewis (Touring 1Feb-9 March) with the amazing Sara Lloyd Gregory as Blodeuwedd. I shall venture to Pontrhydfendigaid for a poetic and cinematic recreation by Mike Pearson and Mike Brookes as they embark on a three year project with NTW under the title The Storm Cycle with Nothing Remains The Same (15-17 Feb) and they promise seating- indoors! And fireworks! In a timely production about minority languages Theatr Gwalia presents Inheriting The Gods by Carmen Stephens about a relationship between a young man from the Wampanoag tribe and a young Welsh Woman and is touring Feb 26-March 24. The amazing Dirty Protest celebrate their tenth birthday with Mark Williams’ play Lightspeed from Pembroke Dock (Touring 4 April-5 May).

I hear that Mercury, Neontopia and Triongl are preparing exciting things and I hope Na’Nog will revive Nye and Jennie as I missed it at the Metropole in Abertillery, and who knows what delicacies the Eisteddfod will bring when it comes to Cardiff in August!

I have writing and performing projects with Theatr Genedlaethol, Na’Nog, RCT Theatres and Canoe and I really hope my one woman show about Rachel Roberts (in Welsh) will happen this year!

Rachel Pedley Miller, Artistic Director, Avant Cymru

In 2018 Avant Cymru are planning a busy year with Forget Me Not in January and Blue Scar in the summer.

We are working with Rufus Mufasa on her album launch on the 16th of January. Looking forward to working with Rufus and Unity further on Welsh Hip Hop projects.

We are also excited to see Sisters Acting Up at the Riverfront this month and Grav at the Sherman Theatre in February.

We are really excited that NTW have launched their new creative development strands, we also are excited to see ehat the NH70 project has to offer. So much is happening in Wales and we are excited to be a part of it. Bring on 2018!

Jac If an Moore, Director and Co-Director of Powderhouse 

Theatre
Dublin Carol – Sherman Theatre
Coming up in a few weeks at the Sherman. Connor McPherson, killer cast and directed by Matthew Xia. Come on, what more d’you want?

All But Gone – The Other Room
I’m really excited to see what Dan Jones will do now that he’s at the helm of The Other Room. This will be his first production as AD, and it’s a chance to see how he’s going to put his mark on that ambitious company.

Also…
Literally anything that’s on in London International Mime Festival,  10 Jan – 3 Feb, which for my money os one of the best times of year for theatre (don’t be put off by notions of striped t-shirts and glass boxes). Particularly looking forward to Trygve Wakenshaw’s Different Party.

Book
Tribe – Sebastian Junger
Collection of essays that span history, autobiography, anthropology and psychology. What we can learn from tribal societies, what we’ve lost, and why in the modern world we’re still craving companionship and meaning.Film

The Shape of Water – Dir. Guillermo del Toro
Guillermo del Toro’s latest film gets its UK release in February, and I’m looking forward to his particular mix of strangeness. Set to the bleak backdrop of 1960’s Baltimore, it’s apparently a love story between a mute woman and a water god. Yes please.

Lucy Owen, Journalist  and writer

I’m looking forward to the Cardiff Kids Literature  Festival in April this year. There will be loads of events going on and it’s a great chance to meet authors and illustrators and inspire children to pick up a book.

I am super excited that a book I’ve written for 6 – 8 year olds will be published in September too. It’s called ‘The Sea House’ and I’m really hoping children will love all the characters, particularly my favourite – a brave, sparkly little fish called Fabulous!

Marc Rees Creator and curator of installation and performance

You might have seen my crestfallen face captured on the news when it was announced that Swansea didn’t win the UK City of Culture crown for 2021? Perhaps if we’d gone with the abbreviated SUKCOC ( Swansea UK City Of Culture ) it might have been a different story?I really did think that it was Swansea’s time to shine and to quote the city’s very own big haired 80’s pop icon … we could have turned it around . However there are still exciting plans afoot and one that is very close to my heart is still under wraps till the end of January but I want to mention it as it’s certainly something that I’m really looking forward to getting my teeth into in 2018.

Essentially it’s an immersive Requiem that will kickstart the Swansea International Festival 2018 – written by a twice Oscar nominated composer with a libretto by a BAFTA Cymru winning writer, sung by a world renowned choir and with a wrap around narrative led by the formidable force that is Eddie Ladd. Watch this camouflaged space.

Details will be announced on 26.01.18 via

https://www.nowthehero.wales

Alexandria Riley Actress

For 2018 I’m very much looking forward to hearing more cultural stories being told by people of a diverse background. Great things are happening already but there’s still such a way to go. ‘Fio’ are doing some amazing work right now providing opportunities for BAME actors, writers and directors to showcase work and are providing a great accessible outlet.

 

I’m involved in TWO amazing plays with full diverse teams this year. One of them which tells a story from voices we don’t often hear from.  I am working with  phenomenal actors all from diverse backgrounds and I cannot wait! The plays are wonderful and  I’m really honoured to be a part of it all! The theatres we are performing in are equally brilliant! Wales is a place of character, diversity and rich culture. So I look forward to us continuing to move forward within the arts and really show what we are made of.

Keiron Self, Actor and Playwright

I’m very much looking forward to Light Speed from Pembroke Dock, a family friendly and Star Wars friendly theatre show from Dirty Protest as part of their 10th anniversary. I have been lucky enough to have a few pieces perfomed by them and their stalwart crew and have a soft spot in my heart for all involved. I also saw an Rand D of the show and it touched a nostalgic string in my heart, it being about fathers and sons and a certain sic-fi film – essentially a taste of my youth.

I’m also looking forward to films coming out in February The Shape of Water Guillermo Del Toro’s new fantasy masterpiece about a love affair between a woman and a Black Lagoon-esque creature in Cold War America. I’m a great fan of Del Toro, especially Pan’s Labyrinth, and this ranks right up there next to them. Also in February Lady Bird is a film from Greta Gerwig, a fantastic indie actress making her directorial debut with a well observed coming of age talk between a mother and a daughter starring Saoirse Ronan and Laurie Metcalf.

Looking forward to The Dublin Carol at The Sherman and The Wood from Owen Thomas about Mametz, my play The White Feather also about World War One is being restaged by Theatr na nÓg in the Autumn so I’m obviously and selfishly excited about that too. There are many more things to get excited about of course, here’s hoping 2018 provides an exciting buzzy year for theatre and the arts throughout Wales.

Lleucu Siencyn, Chief Executive, Literature Wales

I’m very much looking forward to a bumper year of culture in 2018. Many people interested in the arts in Wales will already be filling up their diaries.

One of the events I’m especially looking forward to is the National Eisteddfod (3-11 August, Cardiff), as it takes place this year right outside my office window in Cardiff Bay. For the first time in decades, the “Maes” (the festival site) will not be held in a field, and visitors will be able to come in and out as they chose, paying for each event individually. The “no-fence” Eisteddfod offers exciting opportunities to try out new activities, appealing to a wide range of audiences and celebrating the best of Welsh culture in all its forms.

For a relatively small country, Wales punches well above its weight in terms of literature festivals. As well as the world-renowned Hay Festival (24 May – 3 June), many more have appeared in recent years, including the excellent Cardiff Children’s Literature Festival (21-29 April) and the Cardiff Book Festival (7-9 September 2018). I’m particularly looking forward to the newest addition to the calendar, the Seren Poetry Festival at the Cornerstone building in Cardiff (16-18 February).

But there’s plenty to do outside the Capital, and throughout the year you’ll find literature festivals in Laugharne (6-8 April), Llandeilo (27-29 April), Wrexham (Carnival of Words 21-28 April), Llansteffan (7-10 June), Caernarfon (Gŵyl Arall – July), Penarth (July), Caerleon (Lit on the Lawn – July), Hawarden (Gladfest – September) and Cardigan (Gŵyl y Cynhaeaf – October) – to name but a few! 2018 also sees the return and 25th anniversary of the Beyond the Border Storytelling Festival.

Pembrokeshire should take the prize for being the most bountiful county, with literature festivals in Solva (The Edge Festival – 2-5 August), Llangwm (10-12 August) and Rhosygilwen (PENfro Book Festival – September). These festivals would not take place without the dedicated efforts of community activists who believe in bringing people together and sharing a love for words. And the success of many depend on their brilliant local independent book shops.

If your dream is to take part in one of these festivals as a featured writer one day, then you should consider booking on one of the courses at Tŷ Newydd Writing Centre: www.tynewydd.wales. The many highlights include a Creative Writing for Welsh Learners course (16-18 March with Bethan Gwanas and Eilir Jones), Songs and Lyric Writing (9-14 April with Willy Russell and Stewart Henderson), Poetry: Writing about Life (20-25 August with Lemn Sissay, Sophie McKeand and Zoë Skoulding) and Writing a Novel (24-28 September with Louise de Bernière and Wales Book of the Year winner Alys Conran). There is something for everyone this year at this very special place.

I’m looking forward to seeing the completion of the epic 50ft mural by artist Pete Fowler on the iconic Water Tower at Cardiff Central Station. Inspired by the stories of the Mabinogi, the mural is part of the Weird and Wonderful Wales project by Literature Wales and Cadw. The work began before Christmas, but was suspended because of bad weather. The work will continue soon and remain in place throughout 2018, when visitors from all across the globe will see it when they visit Cardiff for events such as the Volvo Ocean Race as part of Year of the Sea.

The Wales Book of the Year award is set to be another great event this year, with the ceremony scheduled to take place in the summer. Announcements will be made in March – so keep an eye out on Literature Wales’ website for details. In the meantime, I was thrilled to see that last year’s winner Pigeon (Parthian Books) by Alys Conran, is being serialised in the Western Mail. Also, the Roland Mathias Poetry Evening will take place on 23 February at The Muse, Brecon, featuring John Freeman, winner of last year’s Wales Book of the Year Roland Mathias Poetry Award, with Jonathan Edwards chairing the event.

Last year the National Poet of Wales, Ifor ap Glyn, with funding from Welsh Government and support by Cymru’n Cofio Wales Remembers (1914-1918), created and toured a multi-lingual multi-media show on poet Hedd Wyn called Y Gadair Wag/ The Empty Chair, directed by Ian Rowlands. It premiered at Yr Ysgwrn, the poet’s home at Trawsfynydd which recently opened as a visitor’s centre. By popular demand, the hope is to tour more extensively in 2018, taking in locations throughout Wales, as well as the UK and Ireland. 2018 will see the announcement by Literature Wales of a new Young People’s Laureate, as Sophie McKeand’s hugely successful two-year stint comes to an end in spring.

2018 marks 70 years since the creation of the NHS, which was established by the great Welsh politician and orator Aneurin Bevan. It’s worth keeping an eye out for cultural celebrations of this significant milestone, including a series of productions throughout Wales by the two national theatre companies, Theatr Genedlaethol Cymru and National Theatre Wales.

In other art-forms, I’m looking forward to the return of Festival of the Voice to the Wales Millennium Centre (7-17 June), the Urdd Eisteddfod celebration of youth culture at Builth Wells (28 May – 2 June), the Swansea International Festival (October 2018) and the international art prize Artes Mundi at National Museum Wales (from 27 October). National Dance Company Wales’ Terra Firma tour takes place in Spring and will be well worth a look. Last year I very much enjoyed the collaborative concerts between the orchestras of WNO and BBC NOW, and I hope to catch a few this year as well. I can also highly recommend Rungano Nyoni’s debut award-winning film funded by Ffilm Cymru Wales, I Am Not A Witch, which will be out on DVD in February.

Like many others, I was very disappointed that Wales missed out on qualifying for the 2018 FIFA World Cup, having enjoyed myself immensely in France in 2016. However, this year I can kick back, enjoy the games relatively stress-free, and pick a couple of nice countries to support. Come on Iceland!

Alastair Sill, Audio Describer for Theatre

I’m really looking forward to watching Owen Thomas’ new play, The Wood by The Torch Theatre. The Wood is inspired by a true story and commemorates the centenary of World War I. Yes, I can’t wait for that one. Another highlight has to be the Festival of Voice between 7th June and 17th June, at locations around Cardiff, created by the Wales Millennium Centre. I really want to try and get down to The Other Room this year because there’s nothing else like it in Cardiff. And anything by Gagglebabble is always fantastic!

Then personally first of all, I hope I have a happy, healthy and fun year with my two boys and girlfriend. Second, I hope York City FC find promotion to the National League, the first step back to the football league. And last, I hope to record lots of funny little anecdotes from my two boys and write a children’s story inspired by their unique craziness!

Jennifer Ruth Sturt, Assistant Producer, Wales Millennium Centre

Thinking ahead to what 2018 has in store is at once terrifying and overwhelmingly exciting. This year is set to be full on, but hugely inspiring year for us at the Centre. With the launch of two new seasons of programmed work in the Weston Studio and ffresh alongside the return of our biannual international arts festival, Festival of Voice. This year, we’re creating a number of co-productions with some incredible Welsh artists and companies and I’m really proud to be part of the team helping to make them happen. As Cardiff embraces it’s title of Music City, the in-house Festival of Voice team have created a programme of work that really celebrates voice in all it’s guises and alongside an ambitious Creative Learning programme allows us to explore the positive impact of collective singing and creative expression. With just six months to go, I can’t wait for what this year’s festival has in store.

 

Personally, I’m looking forward to many more adventures in 2018 with plans to travel to New Zealand and Canada, see my best friend get married and all being well, get back out on the road and finally get a half marathon under my belt- fingers crossed.

Geinor Styles, Artistic Director, Theatr na nÓg

My cultural highlights would be anything Theatr na nÓg does – obvs… and also the things I am looking forward to seeing and then probably missing because I’ve double booked myself or completely forgotten they were on…

So if someone can remind me then that would be great…

First up is to see the genius choreographer Matthew Bourne’s Cinderella at Wales Millennium Centre in April, he is without doubt the best storyteller you will see in any medium – IMHO.

The second show for me will be the hugely ambitious adaptation of Patrick Ness’s award-winning children’s novel A Monster Calls which will be brought to life at the Bristol Old Vic (31 May – 16 June) by the incredible talented director Sally Cookson. The film broke my heart, so I cannot wait to see it live on stage.

Then the show I will definitely want to see before it heads off to New York, because I missed it the first couple of times round is Grav, an amazing achievement for a theatre company in far west Wales – The Torch to get it to the stage in New York after sell out shows here in Wales and Edinburgh. Congratulations to the creative team for taking a true Welsh hero and exporting it far and wide.

Even though I hate overhyped shows, I must see Hamilton this year. I think the story is incredible and an important one to hear and see in this strange uncertain time. – even though he did the music to Moana!

The Frida Kahlo is a definite must see at the V&A exhibition in London. If I miss this then Coco by Pixar will surely satisfy my Kahlo obsession (yes, you heard it here first)

There will also be a Suffragette exhibition at Swansea Museum to celebrate 100 years of the Women getting to vote. So much has been accomplished and also so much more work to do.

I also hear that Fleetwood Mac are going to tour this year specially for my birthday, so be rude not to!

Adele Thomas, Director

The play I’m most looking forward to in 2018 is John by Annie Baker, in a new production at the National Theatre. Annie is probably our greatest living dramatist. She writes with a delicacy and a humanity that make Checkhov look positively cartoonish. Her plays The Flick and Circle Mirror Transformation are amongst my favourite evenings in the theatre, and James McDonald (who directed Circle Mirror Transformation) is directing John, which makes it doubly exciting. I can’t tell you anything about what the play’s about.

My New Years Resolution is “Avoid the Algorithm”. So much internet noise and being in the industry means that by the time you’ve read the endless marketing and faced the constant stream of twitter criticism you go into the theatre too equipped to watch the play. Imagine being in the first audience for Macbeth or The Cherry Orchard or Blasted or Machinal. You would be entering the auditorium with true openness. As an audience member you might be shocked or bored or moved to tears, but your experience would be an truly honest one, a direct and unadulterated relationship between you and the play. What a gorgeous idea

Sami Thorpe, co-founder Elbow Room Theatre Company and BSL Interpreter

Sami shares her thoughts in BSL in the video below

There is so much to look forward to in 2018. I cannot wait to see Jonny Cotsen’s ‘Louder is Not Always Clearer’, it’s so important to see diverse stories on the stage and, as someone who has been involved with the Deaf community for a number of years, I’m very excited by it. I’m also looking forward to the drag acts coming to Cardiff this year, especially Klub Kids’ ‘The Twisted Circus’, which I shall be fangirling all over!

My personal hope for 2018 is that as an industry we work together to continue to diversify our audiences, sharing ideas and good practice is key. Be brave, take risks, learn and grow.

Rachel Trezise, Novelist and Playwright

I’m really looking forward to seeing Dublin Carol at the Sherman studio in early February and also The Laugharne Weekend in early April and obviously I’m very excited about the new Manics’ album, Resistance is Futile, due in April. I’m one of the judges for the International Dylan Thomas Prize this year so I’m looking forward to reading lots of new fiction.

I’ve got a new novel called Wonderful coming out in June, my first published work since 2013 which I am both very happy and also terrified about, and more personally I hope to make some good progress on the house I’ve been trying to build for almost two years so that I get a functional writing space back by the end of the year!

Tom Wentworth, Playwright

2018 looks set to be an exciting year. Currently I’m looking forward to two exciting pieces in Wales. Jonny Cotsen’s Louder Is Not Always Clearer – I went to an early sharing and so it will be fascinating to see how it has developed. Also Kaite O’Reilly, Sara Beer and Philip Zarrilli’s collaboration richard III redux [or] ‘Sara Beer [is/not] richard III’ – it sounds as though it will be the most amazing piece performed by one of Wales’ finest actors. Further afield I can’t wait for Simon Longman’s Gundog at the Royal Court. Simon was my mentor and has become a friend so it’s especially exciting to see his work on a big stage.

Personally, I’m looking forward to my new version of Burke and Hare being performed at Newbury’s Watermill Theatre before heading off around Berkshire on tour during April/May; plus I have a short reading at The Bush Theatre in London in March as the culmination of a year on their Emerging Writers’ Group plus who knows? (I’d also like some sleep in 2018 too!)

Nickie Miles-Wildin, RTYDS, Resident Assistant Director, Manchester Royal Exchange Theatre

I’m sat at my desk at The Royal Exchange Theatre and there’s so much that I’m looking forward to this year. Being Resident Assistant Director in this amazing building is opening up many great opportunities for me. My highlights are Frankenstein directed by Matthew Xia. 200 years after its publication in January 2018 Matthew is directing a new version by April De Angelis – a writer whose work I enjoy. (Playhouse Creatures is brilliant) Being assistant director on this show I am already in the depths of research and know that the cast is going to truly bring the story to life on our stage.

I’m also looking forward to working with the Young Company up here on their production of Mix Tape. Working closely with Matt Hassall – Programme Leader for the Young Company and composer James Frewer, Manchester will be given its own mix tape.
In the summer I can’t wait to be my alter ego Beryl as I tour a handful of festivals with Bingo Lingo alongside my co-star Daryl and his alter ego Cyril. It’s Bingo on a Paralympic Scale. The Without Walls festivals are an absolute joy to be at and to discover new work.
For me 2018 will be one of exciting creative work indoors at the theatre and a summer of amazing interactive playful outdoor work.
And Deaf actor Nadia Nadarajah being part of the new ensemble company at the Globe. Hopefully we’ll see more Deaf and Disabled creatives leading the way.

Matthew Xia, Director

I’m really looking forward to making some work across England and Wales this year. I’m starting with Dublin Carol – the Conor McPherson play about an alcoholic Undertaker being confronted with the life he has lived, and the others he has broken. It’s playing at Sherman Theatre in Cardiff from the 5th of February for two weeks. I then head up to the Manchester Royal Exchange to make a brand new Frankenstein adapted for the stage by April de’Angelis before directing the premier of the Alfred Fagon Award winning play Shebeen by Nottingham writer Mufaro Makubika. The show, starring Karl Collins will be presented at the Nottingham Playhouse and Theatre Royal Stratford East in June.

As far as things on my radar this year I’m of course hoping to catch Hamilton at some point – although not at those prices. I’m hugely excited to see what seasons of work are presented by the new Artistic Directors including Kwame Kwei-Amah at the Young Vic , Nadia Fall at Stratford East and Justin Audibert at the Unicorn. I’m very excited to see Maxine Peak play Winnie in Happy Days directed by one of my favourite directors and humans, Sarah Frankcom at the Manchester Royal Exchange. I’m also thrilled that Roy Alexander Weise is presenting work at the National with Nine Nights. Other theatres worth keeping an eye on include The Yard and The Bush.

My hopes for the year are simple – let’s try not to destroy the planet, let’s remain kind.
For some of us this seems like an easy goal.

My 2017 Cultural Highlights

Get that Chance has interviewed a range of creatives from/or based in Wales in 2017. We caught up with some of them again recently to ask them for their own cultural highlight of 2017. If you click on the links below it will take you to an interview with each contributor.

Sami Thorpe,  co-founder Elbow Room Theatre Company 

Being a part of Hijinx’s Unity Festival is a real buzz! Lots of international inclusive and accessible work taking over one public place is truly exciting.

Rachel Pedley Miller, founding director of Avant Cymru

As an audience member I still remember event  Killology at Sherman Theatre when Sion Young gestured at the end of Act 1. I nearly didn’t return for Act II, the power behind the movement still stays with me today.  Very powerful acting and directing.

On tour with Killer Cells, I sat opposite a woman at the end of one of the performances, her friend held her shoulders and we talked for an hour about her experience of loss and of having found out she too had a high level of UNK Killer Cells. The opportunity to share and come together with another individual who had experienced loss in the same way as you had, was empowering for us both – theatre making us feel less isolated in society.

Working with Ann Davies, who has been a community champion for years, who is now having her work (at the age of 65) performed  for the first time in the public domain. After years of being isolated as carer and after suffering at the hands of a dodgy home start building scheme, seeing her confidence grow and her feeling more confident, has been a happy result of collaboration.

Bethany Seddon, theatre designer

Well I’ve been on maternity leave most of the year so haven’t seen anything unfortunately but I’ve absolutely loved returning to work with such a wonderfully supportive creative team on Flossy and Boo, The Alternativity. I haven’t laughed so much during meetings or felt so at ease discussing concepts and ideas!

Gareth Coles  /  Voluntary Arts Wales Director  /  Cyfarwyddwr Celfyddydau Gwirfoddol Cymru

My cultural highlight of 2017 was an exhibition in the National Museum of Wales, Cardiff, which I returned to many times. Displayed in a darkened room, Nature’s Song: Chinese Bird and Flower Painting, was a breathtaking collection of beautiful ink paintings. As an artist myself, with a regrettable tendency to overwork my drawings and get lost in details, I learned so much about the expressive and economical use of a single brush stroke: representing shimmering leaves and blades of grass, and evoking whole landscapes.
 I would have to go for the National Theatre’s productions of Angels in America. Firstly what a dream to see such an iconic piece of theatre in such a wonderful space. Secondly, the imagery Tony Kushner writes is spellbinding and how they staggering, breathtakingly captured these images was extraordinarily. How can you not like a piece of theatre which has this line written in it?  ‘I don’t understand why I am not dead? When your heart breaks, you should die’.

Patrick Jones, Poet and playwright 

Comedy Mark Thomas
TV Motherland. People Just Do Nothing
Poetry Pascale Petit Mama Amazonica
Music Godspeed You Black Emperor Luciferian Towers
BooK The Poetry Pharmacy by William Sieghart
Theatre Touch by Vicky Jones (Soho Theatre)

 

Emily Wilden, actor, writer and creator of Sunday Night Stories 

I’d like to mention the work of the Cardiff Fringe for continually producing accessible and exciting pieces of theatre for all.

Also Omidaze theatres production/school workshops of Romeo & Juliet, bringing Shakespeare and politics into schools and making it fun and understandable for children of all ages.

 

My cultural highlight was seeing Dirty Protests Sugar Baby at Summerhall Edinburgh. It was brilliant to experience a story so deeply rooted in Cardiff with people from all over the world.
Poetic and profane, the Jean Michel Basqiuat retrospective at The Barbican stood out. Not only were we given insight into the man and the 80’s New York art scene, the paintings had room to speak for themselves.

My professional cultural highlight (for work that I was involved in) was Disgo Distaw Owain Glyndwr Silent Disco by Light Ladd & Emberton – an entertaining and meaningful production which engaged hundreds of people, and has since been nominated for a tourism business innovation award.

My personal cultural highlight was reading His Bloody Project by Graeme Macrae Burnet with CardiffRead – an absorbing and detailed book about a historical murder that built to an intense climax, through twists and turns, and at the end, left the reader as the judge… It was nominated for and should have won the Booker prize!

To choose one personal cultural highlight when despite all else culture has delivered so many uplifting and joyous moments in my life is invidious but (and apologies to Celtic Connections Glasgow, Shrewsbury Folk Festival, Who’s Afraid of Virginia Woolf, Eliza Carthy & The Wayward Band, Girl from the North Country, Rhiannon Giddens, Black RATs’ One Man Two Guv’nors and Nye & Jennie) my singular choice has to be Theatr na nÓg’s “Eye of the Storm” at Taliesin Arts Centre Swansea last month.  Inspirational, realistic, provocative and all delivered by a superbly talented cast bouncing off a superb script from Geinor Styles and a wonderful soundtrack penned by Amy Wadge.  I maybe now the proud chair of that company but this would have made it anyway on merit!
My cultural highlight for 2017 was Alice Birch’s Anatomy of a Suicide which played at London’s Royal Court – breathtaking in the way it dealt with a tricky subject matter with such heart and rigour as well as being formally inventive as three timelines play out simultaneously I both enjoyed the production at the time and have returned to it in my mind since. I hope that in 2018 I will write something half as good – the memory of it spurs me on.
My cultural highlight of 2017 was Tai Bach Panto in Port Talbot. This year was Cinderella’s Golden Ball which marked the pantos 50th anniversary. Written, produced, directed and performed by a cast of mainly steelworkers (who work their socks off for the love of it!) It brings the town together for a good old knees up. Debaucherous, anarchic and definitely not for kids – I laughed so hard my face hurt!
Alex Griffin-Griffiths in Dirty Protest’s Sugar Baby by Alan Harris. Sion Daniel Young in Killology directed by Rachel O’Riordan and written by Gary Owen at the Sherman. Lastly Seanmhair by Hywel John directed by Kate Wasserberg at The Other Room.

 

Kelly Jones,  writer and theatre maker

My cultural/personal highlights of 2017 were 1) Seeing Anatomy of a Suicide at the Royal Court 2) Being invited onto the Emerging Writers Programme at The Bush and 3) Securing funding from Arts Council Wales to research the need for a Queer Arts Collective in Wales.

My cultural highlight of 2017 is A Regular Little Houdini by Flying Bridge Theatre. I saw it at Chapter in late January and it’s stayed with me all year. Resourceful and heartwarming.
My cultural highlight of 2017 has to be an extraordinary weekend spent in Hwacheon, South Korea, in September, where I was lucky enough to watch Welsh, Korean, Japanese and Indian artists collaborate with each other and the local community, as part of our Artists’ Playground residency. Seeing all these great artistic minds swapping ideas, trying new approaches, finding common ground and different perspectives – often despite real language barriers – was awe-inspiring.
For me – Reasons to be Cheerful from Graeae – uplifting and deeply unashamedly political.  Slava’s Snow Show – always stunning – always magical! And finishing on a high with  the wonderful Likely Story’s The Giant Who Has No Heart in His Body.  Oh and I also enjoyed Flossy and Boo’s Alternativity… great to see some strong female led work and wonderful to see so much clowning!
 Joe Fletcher, Lighting Designer and scenographer
I would have a special mention for Sugar Baby written by Alan Harris and produced by Dirty Protest at Edinburgh. Also the screening of Macbeth in cinemas by Theatr Genedlaethol Cymru and the screening of PARADE by National Dance Company Wales on BBC4 all rather rather special!
Gavin Porter Film Maker and Clore Fellow
My Welsh highlight was RATS, written and directed by Kyle Legall, a theatre production and  director that isn’t afraid to break conventions. My national highlight was Barber Shop Chronicles at the National Theatre, an intelligent, energetic and beautifully written show.
Matthew Bulgo Actor and Playwright
My cultural highlight for 2017 was PALMYRA at Summerhall during the Edinburgh Fringe. In turn both hilarious and arresting, witty and profound.

The Get the Chance team choose their Cultural Highlights of 2017

We asked our team to choose their three cultural highlights of the year, along with a favourite event and/or organisation. Enjoy reading their individual responses below.

Young Critic,  Gareth Williams

Junkyard: A New Musical (Theatr Clwyd, Mold) Real, raw, inventive, inspiring; provoking and entertaining social commentary; one of the most original pieces of theatre I think I’ve come across this year, with an exceptional cast, script, and set design.

Alice in Wonderland (Storyhouse, Chester)
A truly charming and inventive take on this well-known tale; a talented cast who brought the characters of Lewis Carroll’s beloved children’s classic to life in vivid detail; perfect family viewing; the standout show of Storyhouse’s opening season.

Broken (BBC Drama Series)
Sean Bean was excellent as the passionate yet broken priest trying to make a difference in a Northern working-class community; as always from writer Jimmy McGovern, a piece which dealt with contemporary social issues in an engaging, challenging and no-nonsense way; a beautiful portrait of contemporary Christian faith.

The opening of Storyhouse in Chester

A wonderful addition to the North Wales/North West England arts scene. A stunning building with a beautiful theatre, modern cinema, integrated library, and plenty of communal spaces. An arts space that is truly for the community, that is already making a positive impact on the city and its people through various projects, shows and initiatives.

Community Critic Kevin Johnson

Hamlet. Andrew Scott gave what I can only described as an Irish Hamlet, sad, bittersweet and quietly morose. He sees the humour through the madness and the sorrow, yet his heartbreak was always just behind his eyes. Like some romantic hero of legend, dark and brooding, he used this masterfully to make us care for the Dane all the more.

The setting was modern, innovative and intriguing. The play began with coverage of the funeral straight from a Danish cable news channel. The play within the play took centre stage, the cast sitting in the front row among us, their faces thrown by video onto screens around the auditorium. A clever use of old and new. They wore tuxedos as if at the opera, and were covered by cameras as such.

In other modern twists Polonius had dementia, Rosencranz and Guilderstern were a couple, and both Hamlet and his mother spoke with Irish accents, unlike Claudius. A superb and thoughtful production that gave me new insight into the play.

My second choice is Angels In America, the first London revival since the original in 1992. With Andrew Garfield taking the lead of Prior Walter, this was a huge play, both in ambition, talent and scope. Performed in two parts, it’s just over eight hours in total, but amazingly the time went by so fast.

Garfield won the Evening Standard Award for Best Actor but Nathan Lane is equally as good as the venal Roy Cohn, hurling racist insults from his sick bed at his nurse, and threatening his doctors with lawsuits, it was still hard not to be moved as he fought for his life using every dirty trick in the book.

Although I thought it slightly bloated, and perhaps too self-indulgent in places, the sheer audacity of the play steamrollers over such quibbles. This was a tour de force if ever there was one.

My third production is The Cherry Orchard, a homegrown reworking of Chekhov set in Pembroke in 1982. It made me so proud to see such a great play from a Welsh company, easily the equal of anything I’ve seen in the West End.

I’ve been a fan of writer Gary Owen since seeing Iphigenia In Splott, and Killology, also Sherman Theatre productions, and this was the ‘cherry’ on the cake, pun intended! The whole cast contributed to making it truly memorable, with Mathew Bulgo in particular creating a nuanced performance that defied good or bad and was just human.

Unsurprisingly then, my favourite company and venue of the year was the Sherman Theatre. As a theatregoer, I’ve been welcomed by every member of staff, it’s foyer is roomy and full of comfy chairs and sofas, and they continually produce work of the highest order, on both the small theatre and the large. Outstanding.

My cultural highlight of the year is a little unusual, given so many wonderful choices, but I’ve chosen Slava’s Snow Show. Premiering in 1992, it has toured all over the world, usually at Christmas. I’ve missed seeing it so many times, so when it played the Millennium Centre I was determined to catch it. And catch it I did.

Simply put, I was enchanted. When I tell you that I don’t like clowns, and that the entire cast are dressed as sad, world-weary clowns, you can see what an achievement this was!

There was no dialogue as such, no plot, and I can’t even begin to describe what went on, yet it evoked such joy and wonder in me that I remembered what it was like to be a child again. Suitable for ages 3-90, I’ve never seen anything that unites all the generations this way.

Created by Slava Polunin, a Russian clown and mime, its won several awards around the world, including the Drama Desk Award for Unique Theatrical Experience. I think that sums it up nicely.

Young Critic,  Sebastian Calver

Oslo,  National Theatre

The Grinning Man, Bristol Old Vic

Heinsberg, The Uncertainty Principle

3rd Act Critic, Helen Joy

This is difficult as this year, I was very selective and so was privileged to experience some truly brilliant performances. With one exception. My top top event, was the Hot Tub extravaganza and in part because of my involvement and also because it was so outside my ken. Talking about our engagement with the arts here in Wales and as inconvenient wimmin of a certain age, was most refreshing!

Shadow Aspect, Ballet Cymru. Casting light into dark places.

Le Vin Herbe. WNO Perfect. Simply perfect.

My venue of 2017 would have to be Blackwood Miners Institute. Welcoming, warm, good facilities, parking and a very personable attitude.

My Company of 2017 is Black Rat Productions. For making us laugh. Never underestimate the power of a well produced comedy. One Man Two Guvnors. Good hearty stuff!

Community Critic, Steph Back

You’ve Got Dragons, Taking Flight.

Slava’s Snow Show

Fear, Mr and Mrs Clark.

Young Critic, James Briggs

La Cage Aux Folles, New Theatre Cardiff. Such an emotive and fun musical in which the story is still very prominent today.

Anton and Erin Swing Time– A much needed touch of class from years gone by. Celebrating the best of dance and ballroom.

A Judgement in Stone– A classic murder mystery that left the audience on the edge of their seats. An amateur sleuths idea of heaven.

My Cultural event of 2017. Celebrating the New Year in London watching Cinderella the Pantomime at the London Palladium and watching the fireworks from along the river bank.

My company of 2017 is  Cinderella at the London Palladium. A stellar cast that really did bring everything to the pantomime. With names including Paul O’Grady, Julian Clary, Lee Mead and many more it was ‘the’ theatre experience of 2017.

3rd Act Critic,  Ann Davies 

Swarm, Fio Productions

Rhondda Road, Avant Cymru and RCT Theatres

Art in the Attic

I would like to highlight the work of Rachel Pedley and Avant Cymru during 2017.

A venue of great importance to me during 2017 has been The Factory, Jenkin Street, Porth RCT.

Community Critic,  Hannah Goslin

Running Wild, Theatre Royal Plymouth
The production took a book from the well known writer Michael Morpurgo (of War Horse fame) and just like War Horse, transformed the stage with great creativity to take us to different places, and make us believe that the animals were real on stage with intricate puppetry.

Flossy and Boo: The Alternativity, The Other Room, Cardiff
This show brings a different taste to the usual Christmas shows full of kids entertainment and religious entail. Flossy and Boo create and exciting, fun and fully adult show to get you in the Christmas spirit but laugh at it satirically. Full of unusual concepts, music and lots of comedy, The Alternativity really gets you in the mood for Christmas.

Fourteen Days, BalletBoyz, Exeter Northcott
An arrangement of dance pieces, all with different concepts, BalletBoyz manage to astound yet again with their seamless movement, great acting and wonderful stamina. Balletboyz seem to only get better and better.

My Company of 2017 must be BalletBoyz. They are  just incredible!

3rd Act Critic, Roger Barrington

The Wind in the Willows, Sherman Theatre. Great fun, highly creative with a very talented production team.

The Cherry Orchard, Sherman Theatre.

Little Wolf, Lucid.

The best exhibition I have seen this year is : Swaps – David Hurn – An outstanding and important exhibition at the National Museum Wales .

Young Critic,  Sian Thomas

Cardiff Fringe Theatre Festival, particularly the event in mid July (but all the events were stunning) where I read some of my own work. I met great people and had a wonderful time and it has definitely shaped my year. I’ve become more confident with sharing my own work and have enjoyed events later into the night too, which isn’t something I did enjoy before this festival.

Layton’s Mystery Journey. Even though I didn’t enjoy the game I think playing it and experiencing a franchise I’ve loved in the past in the present was important for me. It made me realise that things don’t always survive my rosé-tinted glasses of nostalgia, and upon taking them off I’ve grown a little as a person. I know my interests much better, I know what upsets me in media much better, and I know my inner circle of friends much better, based on how we all reacted. Sometime positive can come from something initially negative, and I’m glad something has.

Iain Thomas’ “300 Things I Hope”, something I read very early on in the year and something that has been the brightest spot of almost literal sunshine on my bookshelf ever since! It’s a book I’ve traded with friends so we can see which ones stick out to us, it’s a book that spurred me on in my own below-the-radar poetry endeavours, the book that hundreds of sticky notes stick out off, and it’s the book that I like to pull down every so often and flip to a page and remember exactly why I love it.

My company of 2017 would again be Cardiff Fringe. Discovered it this summer and have been attending the monthly fringe cafes in The Gate ever since! It’s been a great time and one I hope to carry on attending. I look forward to see where it goes in 2018!

My personal cultural highlight would probably be the day I finished the first draft of my book – August 12th, 2017! I’m making progress on my goals! I’m on a second draft right now, and could not be more thankful for this year. I’ve had a really great one!

Community Critic,  Gemma Treharne Foose

Swarm, Fio Productions

The Mountaintop, Fio Productions

Sunny Afternoon, Wales Millennium Centre

The best company for me in 2017 is Fio for pushing the boundaries of theatre and creating thoughtful and impactful pieced by working with community groups. They also incorporate hard to reach voices in to their work.

The best venue for me in 2017  is Sherman Theatre for the work they do in supporting new voices in theatre, and the efforts they go to in order to make theatre an inclusive, accessible experience.

But I suppose two of my biggest personal highlights this year were finally getting to see the American Folk/Indie group Bon Iver. I’ve followed them for many years and never been able to get tickets for as they typically sell out instantly and cause websites to crash, etc. I once even considered flying to Hong Kong to see them on their Asian tour before realising that was a bonkers idea. My husband surprised me twice this year with tickets to see Bon Iver headline the Forbidden Fruit Festival in Dublin in June, then again in September at Blackpool Winter Gardens. My husband isn’t the biggest Justin Vernon/Bon Iver fan but it meant the absolute world to me. Through the concerts, I was also introduced to the work of Lisa Hannigan and The Staves, which I’ve really enjoyed since the Dublin concert. I wouldn’t say I am massively up to date, experimental or fashionable when it comes to music – I like what I like, but despite the horrendous rain and mud, these two concerts were so meaningful for me. I’ve promised my husband I won’t make him sit through any more whiny Justin Vernon music in 2018. But this of course now means I will be dragged to some kind of weird Cajun/Zydeko/Blues music fest. There’s always a trade-off!

Young Critic, Vicky Lord

Woman in Black. New Theatre, Cardiff. It was something truly different. Obviously it was still scary to the point of terrifying but there were just so many layers of meaning that were left unsaid so that the audience could figure them out it was just truly flawless.

Blood Brothers, New Theatre, Cardiff

Miss Saigon, Wales Millennium Centre

My favourite cultural moment was seeing Lenny’s disability named as Dyspraxia in the August 012, Chapter Arts Centre production of ‘Of Mice and Men.’

Best Organisation, Wales Millennium Centre. It provides a gorgeous temporary home for West End hits allowing people who can’t travel to London the chance to see them.

Community Critic,  Emily Garside

La Cage Aux Folles, New Theatre

Rent, WMC

Where Do Little Birds Go, Cardiff Fringe

My company of 2017 is Taking Flight, particularly for their work with young people.

Young Critic Corrine Cox

The Cherry Orchard, Sherman Theatre

Sunny Afternoon, Wales Millennium Centre

In terms of inspirational organisations in 2017, I’d pick National Museum Wales for being genuinely collaborative and inclusive.  I have loved their 2017 programming (especially Artes Mundi, Gillian Aires, Agatha Christie photos and Who Decides?) I am also following the exciting developments and vision for St Fagans.

Artes Mundi was personal cultural event of 2017. I found Lamia Joreige’s Beirut piece really interesting and loved Bedwyr Williams’ Big Cities –  I think I went back to see the exhibition four times I enjoyed it so much!

Community Critic, Barbara Hughes Moore

The Cherry Orchard, Sherman Theatre. This was not only a pitch-perfect translation of the source material, but a highly relatable, funny and melancholy family drama.

Rip it Up, St Davids Hall. A sublime show, what it lacked in narrative it made up for in energy, fun, and spectacular dancing.

Burning Lantern, St Fagan’s. Despite Queue-Gate, the musical acts were stunning, sublime, and sung their hearts out.

I’d have to nominate  Sherman Theatre for my venue of 2017. We on the Law and Literature module at Cardiff have been linked up with Sherman Theatre since 2016, and they have been nothing but supportive, encouraging and welcoming – we have even built in their plays, performances and most recently a post show discussion panel into our module – and I was honoured to be on the post show discussion panel for The Cherry Orchard. They have also kindly come in to speak to our students at lectures – most recently Tim Howe, Communities and Engagement coordinator, led a very successful session on Law, Theatre and Performance, and our Law and Lit students were highly interested and engaged.

My favourite cultural event of the year was Pride 2017/ Return of the Big Weekend. It was my first Pride and it was utterly joyous, especially (or perhaps deliberately & defiantly in spite of) all the dreadful things that happened earlier in the year & the year before. It was beautifully, joyously defiant.

Young Critic, Eloise Stingemore

Funny Girl, Wales Millennium Centre.  Sheridan Smith was outstanding, any misconceptions I had about her being the right person for the role where blown out of the water the minute she belted out the first song of the show.

Grease, Wales Millennium Centre. A show that I never wanted to end, a truly spectacular musical in every sense of the word, I want to hand jive baby for days after.

Dinosaur Babies, National Museum of Wales. A truly amazing exhibition for all ages and is worthy of going on tour all across the country with ‘made in wales’ (and with a little bit of help from America) being proudly stamped on it.

My personal cultural of event 2017 was the  way the whole of Wales not just the Capital got behind our boys in wishing and dreaming them in qualifying  for the World Cup. It seemed that the papers and even just people on the streets whether the be commuting to and from work or having a drink in the pub where talking about it and with so much pride that it made my proud to be Welsh.

Community Critic, Patrick Downes

The Addams Family Musical at Wales Millennium Centre

For a musical to have such an effect on me after hearing the songs for one time, it’s something a little special Creep, cooky, and altogether brilliant all round performance

Harry Potter and the Cursed Child Part 1 & 2 – Much anticipated, did not let me down!

Coldplay at Principality Stadium – Fourth time seeing the band, first time on home soil – Just stunning, even thinking about the night sends goosebumps up my arm

Cultural event; Tiger Bay The Musical, Wales Millennium Centre

Best Venue – Wales Millennium Centre – With a mix of populist, and culture for all ages.

An Interview with Artist and Illustrator Emily Jones

The director of Get the Chance, Guy O’Donnell recently met with Artist Emily Jones. They discussed her training,  being named runner-up in the Observer/Cape/Comica graphic short story prize 2017 for graphic short story: Dennis and June and her most  recent work for Sherman Theatre, Cardiff.

Hi Emily great to meet you, can you give our readers some background information on yourself please?

Hello, I grew up in Tyneside but I’ve lived in Cardiff for many years now. I studied illustration for children’s books at art college as that’s the branch of illustration I’m really passionate about. Although, I do enjoy drawing cartoons of Donald Trump and other political figures that I find ludicrous! Being an illustrator isn’t my full time job as I prefer the balance of being able to draw and paint when I want, without the worry or pressure of relying on it for an income.

So what got you interested in Illustration?

I had two lovely teachers in primary school and they encouraged me to draw. They made me realise that you could draw pictures for a living. I loved picture books in particular and I had my favourite illustrators who I aspired to be like. I think I’ve always been fascinated with images and how someone has created them.

How has your career as an illustrator developed?

A few years ago, I began renting out an art studio so I had the space to work in a more professional manner rather than just working at home in front of the TV. This really changed things and along with posting my work on social media, I have slowly but surely become busier and better.

Your personalised pet portraits are particularly popular with your work appearing in 1000 Dog Portraits by Rockport Publishers? Can you tell our readers how you got involved in pet portraits? Do you have a favourite animal to illustrate?

I painted my partner’s dog Scooby and it all started from there. I showed the painting to a few people and before long I was being asked to paint their cat or dog. I think painting pets is a great way for any artist to get commissioned as it’s artwork that is really accessible for people to buy. I love painting all sorts of animal but the more animated the creature is, the more fun I find it to be.

Over the last three years you have been commissioned by  Sherman Theatre to produce images for the seasonal productions The Princess and The Pea, The Emperor’s New Clothes and this year you have designed the posters for Hud y Crochan Uwd / The Magic Porridge Pot and for the first time the main stage Christmas production The Wind in the Willows . Can you tell us how you approach illustrating such popular classics for the stage?

Well I begin by doing a lot of research on how other artists have illustrated these classic stories. I then do my best to create an image which is original as well as instantly recognisable. The images have to grab attention of both children and adults and hopefully it will make people want to see the show.

The image for Hud Y Crochan Uwd/The Magic Porridge Pot, Sherman Theatre. 

Your Wind in the Willows illustration has been developed into an animated trailer this year. Is this a first for you?

Yes it was and it was brilliant to see the image move! The artwork I create for Sherman Theatre is always created in separate layers. This enables the designers to move around the different components to fit whatever format the advert will appear; be it posters, flyers, web-banners etc. Of course, this also enabled the designers to create an animated trailer which is just awesome!

Do you have any illustrators or artists that inspire you?

There are tons! Quentin Blake has always been there as a favourite, as has Edward Gorey. They are experts at depicting characters with seemingly simple pen lines. Shaun Tan’s work is incredible and I wish I had a fraction of his talent! I love Júlia Sardà, David Roberts, Isabelle Arsenault, Alex T. Smith, Michael Sowa, Mateo Dineen, Rebecca Dautremer. They are a just a few! I study their work and try to figure out how they do what they do. They make me feel totally inferior but at the same time, inspire me and enthuse me to create my next best piece; which is definitely a good thing.

Images by Júlia Sardà, Shaun Tan, Edward Gorey and Quinten Blake

Congratulations on being named runner-up in the Observer/Cape/Comica graphic short story prize 2017 for your Graphic short story: Dennis and June. This work is in a digital medium can you discuss how this differs from your painted work?

I recently bought a Huion Graphics tablet so I can draw and colour digitally. It makes illustrating in this comic style so much faster. When I heard about the graphic novel competition, I knew I’d have to create it digitally as painting the way I do, takes so long. Plus, the comic style suits the story much better. Creating digital work has a freedom to it. Mistakes can be easily erased and colouring is instant but physically painting an image will probably always be my favourite way to illustrate.

An image from Dennis and June you can read the full story at the link above

If any of our readers are aspiring illustrators what advice could you offer them?

Draw as often as possible. It seems obvious but you have to practice. Drawing from life is a brilliant way to improve your skills and develop your style. Having a recognisable style is important and it’s something I haven’t mastered yet. But the more work I do, the more I learn and develop. I just wish there was more time in the day to draw!

What do you have planned for the future?

Well, I’ve been having various successes in illustration competitions and I’m hoping this will lead to greater things in the publishing world. I have a couple of children’s books to work on, more images for children’s theatre and when I find the time, I’ll create another graphic story.

You have also designed the images for the 2018 Sherman Theatre Christmas productions  Hugan Fach Goch/Little Red Riding Hood and Alice In Wonderland. As a Wales based artist what does the support of Sherman Theatre mean to you personally?

I’ve created images for The Sherman for a while now and it’s always a proud moment seeing my artwork representing their shows. The Sherman has given me huge confidence in regards to my ability as an illustrator and I hope to work with them for years to come.

Image for Hugan Fach Goch/Little Red Riding Hood

Image for Alice in Wonderland

Thanks for your time Emily.

You can check out more or Emily’s work at the link